Agenda

 

Kikkerpoel vrij maken van opslag

Vrijdag, 5. Februari 2016, 09:00 - 13:00

Wat gaan we a.s. vrijdag 5 februari doen:

We gaan op landgoed Groot Brunink (onderdeel van Landschap Overijssel) een kikkerpoel opschonen. Dit houdt voornamelijk in het knippen van twijgen en kleine boompjes rondom de poel. Deze klus zal niet de hele ochtend in beslag nemen; deze week krijg ik van bosbeheerder Harrie Koster nog een aanvullende klus door waar we ons de rest van de ochtend mee zullen kunnen vermaken.

Verzamelpunt:

We verzamelen ons ons op Bruninkslaan 36, dat is een ‘stroomhuisje’. Hoe kom je daar?

Vanaf de Buurserstraat rijd je de Groot Bruninkstraat in, en dan rijd je links de Bruninkslaan in (zie foto, de weg met de witte hekken van Landschap Overijssel).

(N.B. Vanaf de Geessinkweg kun je ook de Groot Bruninkstraat inrijden).

Ingang Bruninkslaan

Als je op de Bruninkslaan bent, deze weg blijven vervolgen, het inrijverbod negeren (wij zijn gemachtigd om hier in te rijden). Je vervolgt de weg voor boerderij Hof Brunink langs. Dan zie je rechts, vlak voor een 5-sprong, het ‘stroomhuisje’ op nummer 36 (zie foto), onze verzamelplek.

Electriciteitshuisje

 

Achtergrondinformatie:

 

Landgoed Groot Brunink

Halverwege de achttiende eeuw is van de eertijds trotse hoeve (nu boerderij Hof Brunink) niet veel meer over dan een bouwval. Via het adellijke geslacht Van Heeckeren raakt het hof in handen van pachter Herman Brunink. In 1753 koopt de man de boedel op, inclusief het aloude markerichterschap. De boerderij floreert weer. Met de opkomst van de Twentse textielindustrie in de negentiende eeuw breken nieuwe tijden aan. Groot Brunink verandert in een fabriquersgoed zoals vele andere in Twente. De heidevelden in de omgeving gaan grotendeels op de schop. Uitgebreide bospercelen verschijnen voor zowel de houtproductie als de jacht. Het meeste werk wordt verzet in de jaren 1912-1922. Tot de bouw van een groot landhuis en de aanleg van een landschapstuin is het nooit gekomen. Het landgoed is in 1981 in vrij gave staat gekocht door het Overijssels Landschap. De aankoop van de 85 hectare zonder erven en gebouwen betekende de aanzet tot het reservaat Groot Brunink. In 1982 kon nog veertien hectare bos en hei van de familie Jannink aan het gebied worden toegevoegd.

 

Verrassingen

Bezoekers van Groot Brunink wacht een levendig natuurgebied met kans op verrassingen. De agrarische gronden zijn grotendeels verpacht aan het bedrijf van de familie Bruggert. De keuze voor biologische beheer betekent dat het gebruik van chemische middelen en kunstmest taboe zijn, waardoor verschillende planten en dieren weer een kans krijgen. De Bruninksbeek stroomt van oost naar west over het landgoed en is niet gemakkelijk over het hoofd te zien. De bron ligt enkele kilometers oostelijker op een flank van de stuwwal van Oldenzaal naar Enschede. Nog steeds laten de ijstijden hun invloed gelden. Na een kwart kilometer vertakt de beek zich in een kunstmatige sloot langs de bosrand en een meanderend stroompje. Met het waterschap Vechtstromen zijn afspraken gemaakt om het water weer meer bewegingsvrijheid te geven.

 

Beekbos

Er bestaan plannen om vijf hectare grasland langs de Bruninksbeek in gebruik te nemen als retentiegebied. Bedoeld als opvangbekken in perioden van extreem grote regenval. In de natte zonering mag het bos dan zijn gang gaan. Beekbos op rijke gronden hebben we niet zo veel meer in Nederland. Tot het waterbeheer behoren ook peilverhogingen in het rabatlandschap. Om de bomen zo droog mogelijke voeten te geven zijn door de bosbouwers ontwateringssloten gegraven en beekdalen verdiept. Na de heideontginningen werden de bomen geplant op de typische aarde wallen: de rabatten. Als het water weer stijgt zal de soortenrijkdom toenemen. Een deel van de bossen op Groot Brunink behoort tot het type wintereiken - beukenbos. Bij de beek groeit gele dovenetel, ijle zegge en bosereprijs. In het voorjaar is de bodem bedekt met klaverzuring en bosanemoon. Op veel plaatsen - vooral daar waar de grove den domineert - is de kruidlaag niet zo goed ontwikkeld. Op de rijkere gedeelten komen wijfjesvaren, hulst en de veelbloemige salomonszegel voor.

 

Vuurgoudhaan

Aan vogels heeft Groot Brunink geen gebrek. Tot de 58 waargenomen broedvogels behoren de bosuil, de patrijs en drie soorten spechten. Ook de vuurgoudhaan en de fluiter zijn van de partij. Tot de regelmatige gasten worden ook gerekend de havik, wulp en koperwiek. Het tot landgoed Groot Brunink behorende Janninksbos moet zich tevreden stellen met 35 broedvogels. Roodborst, fitis en gekraagde roodstaart komen veel voor. Een stuk zeldzamer - maar aanwezig - zijn de wielewaal, buizerd en de fluiter. Ontmoetingen met reeën zijn op Groot Brunink geen zeldzaamheid. 's Morgens vroeg of tegen het invallen van de avond grazen ze gracieus langs bosranden en houtwallen. Ruim twintig dieren hebben op het landgoed hun thuis. Vos, hermelijn, bunzing en steenmarter laten zich heel wat moeilijker zien. Hazen, konijnen en eekhoorns ontbreken natuurlijk niet op het Twentse landgoed.

 

Wat nemen we mee:

Neem iets te eten en te drinken mee, en een krukje om op te zitten tijdens de pauze. Laarzen aantrekken wordt aanbevolen, en afhankelijk van de weersomstandigheden evt. regenkleding.

Gereedschap neem ik uiteraard weer mee.

Locatie Bruninkhof
Contact Anton Heuven