Varviksveld luchtfoto

Informatie over het terrein

Het Varviksveld is gelegen ten zuidoosten van Enschede, tussen de heide aan de Kersdijk en het Aamsveen. Het wordt als botanisch zeer waardevol beschouwd. Bij goed beheer kan het dienen als kern van een groter -nog te ontwikkelen- natuurgebied.

We hebben gewerkt op particulier terrein van de familie Verveld. Sinds 1337 boeren zij al op erve Het Derkink in de Eschmarke. Hendrik Jan Verveld vertegenwoordigt inmiddels de 25e generatie. Tegenwoordig worden er alleen nog zoogkoeien gehouden op Het Derkink.

In het Varviksveld ligt de keileem direct aan de oppervlakte, dit brengt bijzondere grondwatercondities met zich mee waardoor zeldzame planten (kunnen) voorkomen. Momenteel vindt men er natte heide, deels vergrasd. Vroeger werd er gemaaid en was er sprake van blauwgrasland, zeldzaamheden als vlozegge en blonde en blauwe zegge zijn er nog te vinden. Verder groeien er in het terrein onder meer klokjesgentiaan en gagel. Van de fauna vallen te noemen de heikikker en de levendbarende hagedis. Voor vogels zoals b.v. de geelgors en insecten is het gebied ook van belang.

Door tussenkomst van Mark Zekhuis, ecoloog bij Landschap Overijssel, is er in het Varviksveld in het verleden al wat opknapwerk verricht. De bosrand is teruggezet en er is kleinschalig geplagd. In de directe omgeving heeft Verveld een basisbiotoop voor boomkikkers aangelegd en een aanliggend weiland is ontgrond ten behoeve van natuurontwikkeling. De huidige subsidies voor specialistich beheer door particulieren zijn echter zeer beperkt. Daarom zou het Varviksveld ook met inzet van vrijwilligers aangepakt kunnen worden. De bedoeling is om de bosrand verder terug te dringen, opslag van bomen tegen te gaan en in de toekomst te plaggen en wellicht ook te maaien. Men hoopt dat daardoor de blauwgraslandvegetaties zich weer zullen uitbreiden. In de toekomst zal meer particuliere landbouwgrond in de omgeving worden omgevormd tot natuur. Een ecologische verbinding tussen de Kersdijk en het Aamsveen wordt nagestreefd. Stichting Agrarisch Landschapsbeheer Eschmarke (Stalesch) speelt in dit alles een belangrijke rol.

 

Uitgebreide documentatie

Er is ook een pdf document (13 MB groot!!) beschikbaar met uitgebreide documentatie over het Varviksveld, voor het laatst vernieuwd in 2022.
Daarnaast heeft het KNNV in oktober 2020 een inventarisatie gemaakt van de flora en fauna op het Varviksveld.

 

Werkzaamheden

  • Opslag verwijderen
  • Hooien
  • Plaggen
  • Bosrand terugzetten
  • Gagel vrijstellen

 

Routebeschrijving

De routebeschijving naar de verzamelplek voor Varviksveld (pdf).